templatemo home icon 1
Интернет marketing

Интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промени, които Google, Facebook и т.н. налагат в тази област, изискват навременни реакции в начина, по който се провеждат различните е-кампании. Информационните потоци, които актуализират непрестанно базите данни, изискват бърз и адекватен анализ, както и прилагане на мерки, водещи до увеличение на ROI.
Ние във Флексо Студио сме наясно, че всяка фирма е уникална по свой начин и изисква индивидуален подход, който да гарантира максимални резултати. Екип от специалисти внимателно изготвя подходящи варианти от е-маркетинг кампании, които да предложим на нашите клиенти, за един завършен,комплексен подход, който да доведе до увеличаване на приходите от предлаганите продукти и/или услуги.
Основните направления, в които фокусираме нашите усилия са:
Социален маркетинг – задължителна част от цялостните решения за онлайн присъствие, социалният маркетинг помага както на големите фирми, да поддържат своето реноме и да презентират новите си продукти/услуги, така и на най-малките предприемачи и фирми, които тепърва започват да популяризират своя бизнес.
Organic SEO или оптимизацията на уеб сайт за по-добро индексиране от търсачките. Решенията, които предлагаме в това направление, са както в onsite така и в offsite оптимизацията. Задължителна част от всеки успешен бизнес.
Pay per click кампании, които да рекламират продукти и/или услуги пред целеви групи потребители подбрани по социален статус, национална идентичност или географска принадлежност. Отличен инструмент за намиране на заинтересовани потребители.
осигуряване на външни връзки – Link Building – е един от най-ефективните методи за маркетиране. Специален екип от специалисти се грижи за набавянето на тематични входящи връзки, които да увеличат качествения трафик от посетители
Посредством тези услуги ние се стремим, да предложим на нашите клиенти модерни инструменти в тази област, които да гарантират:
бизнес присъствието на нашите клиенти в интернет е добре ранкирано, и видимо от основните търсачки.
се осигурява канализиран трафик.
има възможност за идентификация и категоризация на потенциални клиенти и партньори.
се прави анализ на клиентската психология и шаблоните за избор
Ако имате нужда от цялостен подход или частичен е-маркетинг, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

templatemo home icon 1
Internet маркетинг

Вид човешка дейност насочена към удовлетворяване на нужди и потребности, посредством обмен.

Механизъм за приспособяване на производството на стоки или предоставянето на услуги към потребностите на пазара.

Интернет
Интерактивен канал за взаимодействие на компаниите с бизнес партньорите и клиентите.

Характеристики на Интернет, оказващи влияние на маркетинга:
Комуникационен простор, неограничен във времето и пространството;
Ясно определени канали за достъп;
Оптимална прозрачност на пазара - предложенията на конкурентите могат да се изяснят за броени секунди;
Активни потребители, готови да понесат определени разходи;
Явна е високата ефективност за клиента;
Възможност за разбиване на клиентите по групи;
Възможност за статистически анализ на поведението на потребителите;
Възможност за оперативно предаване на актуална информация;
Възможност за разширяване функциите на системата.
Интернет аудитория
Интернет аудиторията коренно се различава от аудиторията на офлайн маркетинга и изисква особен подход.

Това са активни и осведомени потребители, които активно търсят една или друга информация и винаги могат да се оградят от излишно настойчивата реклама.

С интернет-аудиторията трябва да се действа напряко, подтиквайки я да:
Щрака върху банери и връзки;
Участва в анкети;
Оставя коментарии;
Оценява предложения и оформя заявки;
Свързва се с Вас.
Традиционните бизнес процеси (продажба, маркетинг, снабдяване и т.н.) в Интернет икономиката придобиват нови форми.

Интернет - маркетинг (internet marketing)
Теория и методология на организацията на маркетинга в гипермедийна Интернет среда.

Комплекс от мероприятия по придвижване и продажба на пазара на стоки и услуги с помощта на Интернет технологии.

Интернет - маркетинг (internet marketing)


Практика за използване на всички аспекти от традиционния маркетинг в Интернет , касаещи основните елементи на маркетинг – микса: цена, продукт, място на продажба и придвижване.

Самостоятелен вид дейност, отнасяща се към електронния бизнес и явяваща се основна част от електронната търговия. Нарича се още онлайн маркетинг.

Основна цел – получаване на максимален ефект от потенциалната аудитория на сайта.

Интернет-маркетингът е най- младата разновидност на маркетинга, която днес използват голяма част от компаниите, дори ако бизнесът им не е свързан с Интернет. Причената за това е възможностите които предостава Интернет, като един от най-ефективните канали за продажби, които се отличават с:
Бързо разпространение на информацията;
Широк обхват на активната аудитория;
Минимални срокове;
Минимизирани разходи.
Принципи на маркетинга
Предпоставки за появата на Интернет маркетинга

Хипермедийната среда на Интернет
Характеризира се с висока степен на ефективност в представяне и усвояване на информация, което значително увеличава възможностите на маркетинга чрез усилване на взаимовръзките предприятие с потребители.

Преминаване на ключовата роля от производител към потребител.
Потребителят в една силно конкурентна среда, каквато е Интернет, определя правилата на играта, основно чрез съобщества.

Глобален електронен пазар
В този пазар постоянно се реализират сделки, се извършват покупки и се осигурява плащане. Това намалява стойността на транзакциите и променя пространствените и времеви мащаби на водене на бизнеса.

Разстоянието между продавача и купувача играе роля само от гледна точка на транспортните разходи.

Промяна на времевите мащаби в Интернет среда.
Информация и услуги са достъпни денонощно. Многократно се съкращава времето за търсене на партньори, приемане на решения, осъществяване на сделки, разработка на нова продукция и т.н.

Информация и услуги в Интернет са достъпни денонощно.

Поддръжка на актуалност без задръжки
Интернет осигурява висока степен на гъвкавост, позволяваща леко да се извършват промени на представяната информация, поддържайки по този начин актуалност и разходи за разпространение.

Персонализация на взаимодействия и преход към маркетинг „един към един”
Чрез средствата за електронно взаимодействие, компаниите могат да получават подробна информация от всеки индивидуален потребител и автоматично да предоставят продукти и услуги, съответстващи на конкретни индивидуални изисквания.

Стратегически цели на Интернет маркетинга
Интернет - маркетингът това е комплекс от философия, стратегии и инструменти на информационно – маркетингова дейност и взаимодействие с компютърните мрежи, позволяваща изследване на пазара, както и придвижване, продажба и покупка на стоки, идеи и услуги.

Интернет маркетингът не е самостоятелна област на маркетинга, а само един от инструментите за маркетингов анализ и въздействие, една от съставляващите на общата маркетингова стратегия на фирмата. Поради това::
Формулирането и решаването на маркетингови задачи в Интернет е необходимо да се осъществява в съответствие с общата маркетингова стратегия на фирмата;
В Интернет е целесъобразно да се решават само тези задачи, които са ефективни в тази среда.
Стратегически цели на Интернет маркетинга:
Увеличаване на обема продажби за сметка на използване на електронната търговия;
Мрежова реклама на стоки и услуги с цел увеличаване обема на продажбите по традиционен и Интернет начин;
Съкращаване на разходите за правене на бизнес;
Създаване на положителен, съвременен имидж на компанията.
Промяна в маркетинговите стратегии
Основните елементи на маркетинг микса преминават от стратегия 4 Р към стратегия 4 ССтратегия 4Р
Стока (Product) — това което се продава с помощта на Интертнет, трябва да има достойно качество. Тя (стоката) конкурира не само другите сайтове, но и традиционните магазини.

Цена (Price) — прието е да се счита, че цената в Интернет е по-ниска, отколкото в обикновен магазин за сметка на икономии от разходи.

Придвижване (Promotion) — комплекс от мерки за придвижване както на сайта, така и на стоките в мрежата. Включва огромен арсенал от инструменти (търсещо придвижване, контекстна реклама, , банерна реклама, e-mail маркетинг, вирусен маркетинг, скрит маркетинг, интерактивна реклама, работа с блогове и т. н.).

Място на продажба (Place) — точка на продажбата, т.е. сайт. В случая огромна роля играе както графичния дизайн, така и юзабилити на сайта, и качеството на обработка на заявките. Също заслужават внимание скоростта на зареждане на сайта, работата с платежните системи, условията на доставка, работата с клиентите до, във време и след продажбата.

Стратегия 4С
4С стратегията се явява по своята същност 4Р, но от гледна точка на потребителя, след осъществено взаимодействие с продавача, чрез Интернет.

Тя реализира веригата: customer needs and wants (нужди и потребности) - convenience (удобство) - cost to the customer (разходи на купувача) - communication (обмен на информация)

Стратегия на Интернет маркетинга
Както и в другите области на маркетинга, в Интернет маркетинга определена роля играят следните базови компненти:

Продукт или услуга – придвижват се на пазара с помощта на онлайн каталози (това може да бъде също и конкретна личност, имидж на компанията и т.н.)

Предложение – уникална особеност на придвижваната стока ( акция, отстъпка, допълнителен бонус ), нещо, което може да представляват интерес за потенциалния клиент, с които се излиза на пазара.

Целева аудитория – всички към които е адресовано предложението (хора на определена възраст, регион, професия), хора които трябва да бъдат привлечени на сайта, а след това превърнати в клиенти.

Конверсия – превръщане на посетителите на Интернет ресурса в клиенти на фирмата.

Придвижване – мерки и методи, които се използват за привлечане на целева аудитория и достигане на максимална конверсия.

Измерване на Интернет маркетинга
Важно преимущество на Интернет маркетинга се явява това, че той може максимално точно да бъде измерен. При него сравнително лесно се проследява статистиката на показвания, щраквания (преход по препратки или банери), покупки.

Съвременните статистически инструменти позволяват да се проследи поведението на посетителите на сайта:
Какви страници посещават;
Колко дълго разглеждат;
На коя част от страницата акцентират;
Къде най-често щракат.
Може също така да се проследи, по кои ключови думи при търсене, контекстна или медийна реклама се осъществяват повечето от преходите към сайта.

templatemo home icon 1
Online маркетинг

Интернет маркетинг
Интернет маркетингът може още да се срещне като уеб маркетинг, онлайн маркетинг или е-маркетинг. Интернет маркетингът е ефективен и ефикасен инструмент за използване на интернет и социални мрежи за промоция и реклама на продукти и услуги. За да създадете подробен план и дейности за интернет маркетинга, трябва да имате предвид следното:
Обхват на интернет маркетинг.
Специфицирайте целите на вашия Интернет маркетингов план, обхват и цели. Идентифицирайте вашата целева група, вашите клиенти и вашите потенциални клиенти. Как те използват интернет, какво правят в интернет, какви са техните основни канали за комуникация, какви са интернет услугите, които използват? Можете да направите изследване за специфични пазарни проучвания, интернет изследвания, доклади за използването на интернет по държави или по индустрии. (Добър източник на информация е сайта на Евростат). Освен това, можете да организирате малка анкета сред вашите близки и клиенти.
Елементи на маркетинговата стратегия в интернет
Маркетинговата стратегия в интернет може да има три основни цели:
Да подобри видимостта и достъпа до вашия уеб сайт.
Да промотира и предоставят информация за фирмата, марката, продуктите и услугите.
Да доведе до повече интернет и традиционни продажби.

/ Seo оптимизиране / Оптимизиране за търсачки / Фирмен сайт / Seo оптимизация / Преводи / Афилиейт / Онлайн маркетинг /
/ Уеб сайт цена / Уеб сайт цени / Уеб сайт ниски цени / Уеб сайтове ниски цени / Изработка на сайт / Фирмен уеб сайт /
/ Уеб дизайн / Графичен дизайн / Сео оптимизация / Сео оптимизиране / Интернет маркетинг / Онлайн реклама / Marketing /
/ Афилиейт маркетинг / Афилиейт програма / Маркетинг и реклама / Маркетинг / Реклама / Превод на уеб сайт / Reklama /
/ Интернет реклама / Социални мрежи / Превод на сайт / Изработка на сайт / Изработка на уеб сайт / Афилиейт мрежа /
/ Онлайн магазин / Рекламен сайт / Рекламен уеб сайт / Онлайн бизнес / Реклама в интернет / Маркетинг в интернет /
/ Affiliate / Affiliates / Affiliate program / Affiliate marketing / Оптимизация за търсачки / Маркетинг в социалните мрежи /

 

Сео оптимизация

Internet Biznes - Интернет Бизнес - съвети за онлайн бизнес. Saveti za onlain biznes

www.internetmarketing-bg.freevar.com

 
Free Web Hosting